Vrijwilligerswerk bij G.V. DOS

GV DOS is een vereniging die draait op de inzet en energie van vrijwilligers
Als vereniging zijn wij altijd op zoek naar nieuwe vrijwilligers. Trainers zijn namelijk het kloppend hart van onze organisatie. Ook deze trainers kunnen het niet alleen. Er zijn bijvoorbeeld vrijwilligers nodig ter ondersteuning van de trainers bij de op- en afbouw van de lessen. Andere taken en activiteiten zijn een rol in de Activiteiten Commissie of een positie in het bestuur. 

Ben jij of ken jij iemand die graag wat voor de vereniging wil betekenen en zijn steentje wil bijdragen? Neem dan contact op met het bestuur. Samen zorgen we er voor dat onze fantastische club blijft bestaan.

Zonder trainers kunnen er helaas geen lessen gegeven worden. Ben of ken jij iemand die graag klaar wil staan voor de kinderen en hun tot een hoger niveau wil brengen? Neem dan ook contact op met het bestuur.

G.V. DOS hanteert het handboek van NOC-NSF
In dit handboek met Wet-en Regelgeving zijn richtlijnen opgenomen over vrijwilligers. Wanneer de situatie daar om vraagt hanteren we als vereniging het beleid om een vrijwilligersovereenkomst op te stellen. Voor een concept van deze overeenkomst maken we gebruik van het voorbeeld van NOC-NSF.

G.V. DOS hanteert de gedragsregels van de KNGU
Deze regels worden door onze vereniging als uitgangspunt gehanteerd. Deze regels zijn opgesteld voor begeleiders, gymnasten en bestuurders. Al deze regels zijn op onze vereniging van toepassing. Specifiek voor begeleiders zijn dit de regels die centraal staan.

Een begeleider:
a. Zorgt voor een veilige omgeving.
b. Kent en handelt naar de regels en richtlijnen.
c. Is zorgvuldig en oprecht bij het vermelden van ervaring en functies.
d. Is zich bewust van machtsongelijkheid en (soms ook) afhankelijkheid en misbruikt zijn positie niet.
e. Realiseert zich dat het begrip afhankelijkheid of het uitoefenen van macht niet alleen betekent het direct kunnen verlenen van gunsten waardoor de sporter in een voordeligere positie komt te verkeren ten opzichte van andere sporters, maar ook een verminderde zelfregie kan betekenen. Onder verminderde zelfregie wordt verstaan het niet althans onvoldoende kunnen maken van eigen keuzen en het onvoldoende kunnen beschikken over eigen kracht om zelf oplossingen te verzinnen voor problemen en een gebrek aan zelfredzaamheid.
f. Respecteert het privéleven van de gymnast.
g. Tast niemand in zijn waarde aan. Pest niet. Onthoudt zich van discriminerende, kleinerende of intimiderende opmerkingen en gedragingen. Sluit niemand buiten en is tolerant.
h. Is een voorbeeld voor anderen en onthoudt zich van gedragingen en uitlatingen waardoor de sport in diskrediet wordt gebracht.
i. Neemt geen gunsten, geschenken, diensten of vergoedingen aan,
j. Biedt geen gunsten, geschenken, diensten of vergoedingen aan om iets te doen of na te laten wat in strijd is met de integriteit van de sport.
k. Ziet toe op naleving van regels en normen.
l. Meldt overtredingen van deze gedragsregels bij het bestuur en/of de VCP van de sportvereniging. Kan voor vragen en meldingen ook terecht bij de VCP van de KNGU dan wel het CVSN. Zijn bepaalde feiten vertrouwelijk gedeeld, dan schendt hij dit vertrouwen niet. Wanneer echter de belangen van een lid ernstig in het geding zijn, raadpleegt hij een derde via bijvoorbeeld het CVSN.
m. Is open en alert op waarschuwingssignalen.
n. Drinkt tijdens het coachen van gymnasten geen alcohol.

G.V. DOS werkt met een vertrouwenscontactpersoon
Bij onze vereniging moet iedereen zich welkom voelen en met plezier kunnen sporten. Helaas komen seksuele intimidatie en grensoverschrijdend gedrag overal voor, ook in de sport. Wanneer je ermee te maken krijgt, is het belangrijk te weten waar je terecht kunt. In alle vertrouwelijkheid en bovenal een luisterend oor. Meldingen kunnen  bij de vertrouwenscontactpersoon (anoniem) gedaan worden door sporters, ouders, kaderleden, vrijwilligers of bestuursleden van een club. 

G.V. DOS hanteert de richtlijnen veilig sporten van de KNGU. De contactgegevens van onze vertrouwenscontactpersoon vind je op deze pagina van onze website.

 

 

© 2023 Gymnastiek vereniging DOS Udenhout